Sv.Ján Nepomucký

Svätý Ján Nepomucký

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. Podľa kalendára pre mimoriadnu formu liturgie v roku 2016 sa tento sviatok môže sláviť až po Svätodušnej oktáve, t.j. 23.mája 2016.

Článok spracovaný podľa:

http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-nepomucky/

http://it.home.pl/orava/index.htm

Sviatok:  na Slovensku 16. máj ako sviatok 1.triedy (Rožňavská diecéza), inde 2.triedy

POZNÁMKA: podľa kalendára pre mimoriadnu formu liturgie v roku 2016 sa tento sviatok môže sláviť až po Svätodušnej oktáve, t.j. 23.mája 2016

*okolo 1345 Pomuk pri Plzni, dnes Nepomuk
† 20. marec 1393 Praha

Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)

Atribúty: na moste, prst na ústach, kríž

Patrón Čiech;na Slovensku Rožňavskej diecézy, spovedníkov, kňazov, námorníkov, pltníkov, mlynárov; pred potopou, chorobami jazyka

Sv. Ján Nepomucký sa narodil v Pomuku pri Plzni okolo roku 1345. Jeho otec bol zrejme nemeckého pôvodu. Meno „Nepomucký“ vzniklo nesprávnym čítaním latinskej verzie jeho mena „de Pomuk“. Niekdajšia obec Pomuk sa dnes volá Nepomuk. Ján dostal vzdelanie v kláštore cisterciánov, potom v Žatci v slávnych latinských školách a nakoniec sa dostal aj na univerzitu do Prahy, ktorú práve v tom čase založil cisár Karol IV. V roku 1370 sa Ján stal notárom a pisárom v arcibiskupskej kancelárii. Bol takisto osobným tajomníkom biskupa. V roku 1380 sa stal súčasne aj farárom vo farnosti sv. Havla v Starom meste. V rokoch 1382-1387 študoval kánonické právo v Padove, kde získal doktorát, a potom sa vrátil späť do Prahy. Stal sa kanonikom a generálnym vikárom arcibiskupstva. Mal teda na starosti veľa zodpovedných úloh v Cirkvi. Okrem toho kázaval v chráme sv. Víta a v Týnskom chráme. Bol veľmi zbožný, horlivý a svedomitý.

Pokiaľ bol na tróne cisár Karol IV., boli medzi arcibiskupstvom a cisárskym dvorom veľmi dobré vzťahy. To sa však zmenilo nástupom Karolovho syna Václava IV., ktorý bol korunovaný za českého kráľa už ako dvojročný. Spočiatku sa držal otcovho vzoru, no neskôr sa oddal poľovačkám, zábavám. Okrem toho bol veľmi zlostný a hnevlivý. Robil si zálusk na benediktínske opátstvo v Kralupoch v západných Čechách. Keď ho však nedostal, jeho hnev sa obrátil doslova proti celej Cirkvi v Čechách. Zajal Jána a dvoch ďalších arcibiskupových spolupracovníkov. Arcibiskupa nezajal len kvôli tomu, že ho ochránili jeho zbrojnoši. Ostatných dvoch neskôr prepustil, ale Jána dal natiahnuť na škripec, dal ho páliť a mučiť aj iným spôsobom a nakoniec ho v noci dal odvliecť a zhodiť z pražského mosta do rieky Vltavy. Stalo sa to 20. marca 1393. Po niekoľkých dňoch jeho telo našli a pochovali v kostole sv. Kríža; neskôr ho preniesli do chrámu sv. Víta.

Traduje sa, že sv. Ján je mučeníkom spovedného tajomstva. Údajne sa ho mal kráľ vypytovať na hriechy svojej manželky Žofie, ktorá bola veľmi nábožná. Spovedať sa chodila práve k Jánovi. Kráľ ju podozrieval z nevery, pretože sám sa tejto neresti dopúšťal. Keďže však Ján nič nevyzradil, mučil ho a dal nakoniec zabiť. Túto tradíciu potvrdzuje aj fakt, že jazyk sv. Jána Nepomuckého sa zachoval neporušený.

Dňa 31. mája 1721 bol Ján Nepomucký vyhlásený pápežom Inocentom XIII. za blahoslaveného. V roku 1729 pápež Benedikt XIII. vyhlásil Jána za svätého. Jeho svätorečenie bolo 19. marca 1729 v Lateránskej bazilike v Ríme. Telesné ostatky mučeníka sú uložené v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha na Pražskom hrade. Sviatok sv. Jána Nepomuckého si Cirkev pripomína 16. mája.

Úcta k tomuto svätcovi sa veľmi rýchlo rozšírila po celom Rakúsko-Uhorskom území. Jeho sochy a obrazy sú umiestnené nielen po celej Európe, ale i v zámorí. Počet jeho sôch sa iba v Európe odhaduje na tridsaťtisíc. Je mu zasvätených množstvo kostolov a kaplniek. Boli o ňom napísané knihy, štúdie, divadelné hry. Obracajme sa k nemu, aby orodoval za nás v nebi v zále­žitostiach, v ktorých je ustanoveným patrónom.

Na Slovensku sa kult svätého Jána Nepomuckého rozvinul po jeho svätorečení v roku 1729 v súvise s protireformáciou. Ján Nepomucký patril k najobľúbenejším svätcom Slovenska. Tu mu bolo zasvätených veľa kostolov a kaplniek a po­stavených mnoho sôch, najmä pri mostoch cez rieky, pri kostoloch, na rázcestiach. Jeho meno si dávali cirkevné i kultúrne inštitúcie a zaužívalo sa aj ako krstné meno vo forme Ján Nepomuk.

Liturgická modlitba:

Bože, ktorý pre neporušenú sviatostnú mlčanlivosť blahoslaveného Jána Cirkev svoju ozdobil si novou korunou mučeníctva: daj, aby podľa jeho príkladu a na jeho prihovorenie striehli sme svoje ústa, a tak boli pripočítaní k blahoslaveným, ktorí nepochybili jazykom.