adormagi

Požehnanie domov na sviatok Zjavenia Pána

Father Mark

Trojkráľový nápis nad vchodom do domu
20 + C + M + B + 16

Písmená majú dva významy. Sú to iniciály tradičných mien Troch mudrcov: Gašpar, Melichar a Baltazár. Tiež sú však skratkou latinských slov “Christus mansionem benedicat.” “Nech Kristus žehná tento dom.” Písmená pripomínajú deň, kedy je urobený nápis, rovnako ako aj význam požehannia.

Krížiky znamenajú ochranu Predrahej Krvi Kristovej, ktorú vzývame a svätosť Troch mudrcov posvätených poklonou dieťaťu Ježišovi. Nápis je urobený nad hlavnými dvermi, aby tak všetci čo vstúpia a odídu tento rok, mohli užívať Božie požehnanie. Mesiac január stale nesie meno rímskeho boha Janusa, vrátnika nebies a ochrancu začiatku a konca vecí. Toto požehnanie “pokresťančuje” starý rímsky zvyk prvého mesiaca. Nápis je urobený kriedou, výrobku z hliny, ktorá pripomína ľudskú prirodzenosť vzatú Vznešeným a Večným Slovom v lone Panny Márie, mocou Ducha Svätého.

Na požehnanie vášho domu na tento sviatok Zjavenia Pána, prečítajte si úvod do evanjelia podľa svätého Jána, po ktorom nasleduje modlitba Otčenáš a modlitba dňa zo Zjavenia Pána. Potom napíšte nápis na tento rok nad hlavné dvere požehnanou kriedou.

Pôvodný text bol zverejnený na http://vultus.stblogs.org/2008/01/in-epiphania-domini-the-blessi.html

Požehnanie domov 2016 vo formáte PDF je k dispozícii v rubrike Na stiahnutie

Obrad požehnania domov na sviatok Zjavenia Pána

Slovenský preklad je určený iba pre súkromnú potrebu veriacich.

Pri vstupe do domu povie kňaz:

Kňaz: Pokoj tomuto domu.
Všetci: A všetkým, čo v ňom bývajú.
Kňaz: Od východu prišli Mudrci do Betlehema, klaňať sa Pánovi a otvoriac svoje poklady, darovali mu drahocenné dary: zlato ako veľkému Kráľovi, kadidlo ako pravému Bohu a myrhu na jeho pochovanie.
Počas spevu Magnificat je dom pokropený svätenou vodou a okiadzaný kadidlom:

Všetci: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Potom všetci spolu zopakujú antifónu.

Všetci:Od východu prišli Mudrci do Betlehema, klaňať sa Pánovi a otvoriac svoje poklady, darovali mu drahocenné dary: zlato ako veľkému Kráľovi, kadidlo ako pravému Bohu a myrhu na jeho pochovanie.

Kňaz: Otče náš potichu (ktorý si na nebesiach,posväť sa meno tvoje,príď kráľovstvo tvoje,buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny,ako i my odpúšťame svojím vinníkom, a neuveď nás do pokušenia),
Všetci: Ale zbav nás zlého.
Kňaz: Všetci prídu zo Sáby.
Všetci: Prinesú zlato a kadidlo.
Kňaz: Pane vypočuj moju modlitbu.
Všetci: A volanie moje nech príde ku tebe.
Kňaz: Modlime sa. Bože, ktorý si dnešného dňa pri sprievode hviezdy národom zjavil svojho Jednorodeného: dopraj milostivo, aby my, ktorí už vierou poznali sme teba, privedení sme boli až k nazeraniu tvojej nebeskej krásy. Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.
Všetci: Amen.
Kňaz: Osvieť sa a zažiar, Jeruzalem, lebo prišlo tvoje svetlo, a zajasala nad tebou sláva Pánova, Ježiš Kristus z Márie Panny.
Všetci: Osvieť sa a zažiar, Jeruzalem, lebo prišlo tvoje svetlo, a zajasala nad tebou sláva Pánova, Ježiš Kristus z Márie Panny.

Kňaz: A národy budú kráčať v tvojom svetle a králi pri tvojom lesku, ktorý z teba vyžaruje.

Všetci: A sláva Pánova zajasala nad tebou.

Kňaz:Modlime sa.

Požehnaj +, Pane Bože všemohúci, tento dom, aby v ňom bolo zdravie, čistota, čnosť víťazstva, poníženosť, dobrota, láskavosť, plnenie  zákona a vďakyvzdávanie Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému. A nech toto požehnanie zostane nad týmto domom a nad všetkými, čo v ňom bývajú. Skrze Krista, Pána nášho.

Všetci: Amen.

 Požehná každú miestnosť kadidlom a Trojkráľovou vodou. Požehnanou kriedou napíše nad hlavnými dverami iniciály Mudrcov spolu s krížikmi a číslami letopočtu ako nižšie:

20  C+M+B  16

Christus mansiónem benedicat

Kristus nech žehná tento dom