feast_of_the_holy_relics

Sviatok svätých relikvií-6.novembra

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska.

Sviatok svätých relikvií, ktoré sa nachádzajú v chrámoch diecézy Nitrianskej, Spišskej a Košickej.

Sviatok: 6.novembra ako sviatok 3.triedy v Nitrianskej, Spišskej a Košickej (arci)diecéze

Spracované podľa:

Vie des Saints pour tous les jours de l’année, by Abbé L. Jaud (Mame: Tours, 1950)

http://sanctoral.com/en/saints/feast_of_the_holy_relics.html

Relikviami svätcov považujeme všetko čo z nich zostalo po smrti- ich kosti, telesné pozostatky, popol,, oblečenie a iné predmety čo používali. Nepriatelia Cirkvi odsudzovali kult relikvií svätcov ako niečo prevzaté z pohanských zvykov čo nemá apoštolský pôvod. Stačí však poukázať na rozhodnutie Tridentského koncilu, ktoré poukazuje na falošnosť a zlomyseľnosť tejto argumentácie (25.sesia. Koncil v skutočnosti určil celkom opačne. A to, že telá mučeníkov a iných svätcov, ktoré boli živými členmi Ježiša Krista a chrámami Ducha Svätého musia byť uctievané veriacimi a že skrze nich Boh udeľuje žijúcim ľuďom mnohé milosti. Toto rozhodnutie bolo založené na zvyklosti už z 1.storočia, ktoré zostalo v Cirkvi nezmenené rovnako ako na učení cirkevných otcov a koncilov.

relics-mass

Kult svätých relikvií je preto nielen povolený, ale dokonca prikázaný. Nie je to len právo, ale povinnosť. Všimnime si dobre, že kult svätých relikvií sa odlišuje od pohanských praktík v tom, že je nadprirodzený. Nectíme si to čo zostalo zo svätých pre nejaký motív odvodený z prirodzenosti, ale z motívov založených na viere. Ak si niekto ctí pamiatku a pozostatky veľkých ľudí hodných tohto mena, považuje sa to za spravodlivosť.. Ale keď si niekto ctí pamiatku a pozostatky svätcov, je to viac ako spravodlivosť, je to čnosť nábožnosti. Konečným cieľom kultu svätých relikvií je Boh, ktorý posväcuje svätcov. Je to Ježiš Kristus, ktorého údmi svätci sú. Tento kult je tak oprávnený, že Boh samotný niekedy oslávi relikvie svojich svätcov nebeskými vôňami, inými úžasnými privilégiami či nespočetnými zázrakmi. Dodajme, že kult svätých relikvií má tiež svoj základ v slávnom vzkriesení, ktoré očakávajú telá svätcov. Boh sám na konci sveta tieto znovu poskladá a dá im lesk a krásu, ku ktorej sú povolané.

Uctievajme si teda s rešpektom, zbožnosťou a pokorou tieto prevzácne relikvie, ktoré boli kedysi oživované veľkými dušami, boli nástrojmi nádherných a svätých skutkov a úžasných čností a ktoré budú jedného dňa uctené žiarivou a nesmrteľnou slávou. Ceňme si púte k hrobom svätcov a nábožne sväťme sviatok svätých relikvií, ktorý vhodne nasleduje po sviatku Všetkých svätých, sviatku nádherných svätých duší, ktoré sú v nebi.

Liturgická modlitba:  Rozmnož v nás Pane, vieru vo svoje vzkriesenie, ktorý konáš zázraky s pozostatkami svojich svätých: a učiň nás účastnými slávy nesmrteľnosti, ktorej záloh si uctíme na ich ostatkoch. Skrze Pána nášho.