Obraz sv. Neita umiestnený v priestoroch Biskupskej rezidencie
v Rožňave. S. Maisch 1836.

Svätý Neit

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska.

Spracované podľa: http://www.zivotopisysvatych.sk/neit-mucenik/

Sviatok: 16. jún, sviatok 3.triedy v Rožňavskej diecéze2.triedy v katedrále v Rožňave

Význam mena: hlbokomysliaci (gr.)

O živote sv. Neita nevieme takmer nič. Pochádzal z poprednej rímskej rodiny a už v rannom veku zastával významnejšie verejné postavenie. Umučený bol pravdepodobne počas prenasledovania za cisára Diokleciána v rokoch 303-304 približne vo veku 25 rokov. Pochovali ho v Kalixtových katakombách. Neskôr, približne po 1500 rokoch vykopali a 22.februára 1819 slávnostne preniesli jeho pozostatky do Ríma. Pápež Gregor XVI. v roku 1835 venoval časť jeho pozostatkov rožňavskej katedrále na žiadosť vtedajšieho rožňavského biskupa Jána Scitovského, neskoršieho kardinála. Dňa 10.marca 1836 boli tieto relikvie slávnostne prevezené do Rožňavskej katedrály a v 3.nedeľu po Turícach vystavené k verejnej úcte pre veriacich. Odvtedy sú pozostatky sv. Neita uložené v kaplnke bočnej lode nad oltárom. Na väčšiu úctu povolil najvyšší pastier, pápež Gregor XVI., aby sa relikvie sv.Neita každoročne vystavovali k verejnej úcte a slúžila sa svätá omša k jeho úcte vo výročie prenesenia ostatkov ako aj v sedem nasledujúcich dní. Zároveň udelil pápež všetkým veriacim možnosť získať počas týchto dní plnomocné odpustky.

V roku 1936 sa slávilo sté výročie prenesie ostatkov sv. Neita z Kalixtových katakomb v Ríme do katedrálneho kostola v Rožňave. Biskup Michal Bubnič pozýval veriacich na 21. jún 1936, aby sa prišli pokloniť jeho ostatkom, „pretože tieto ostatky sú vaše, boli poslané kvôli vám. Príďte a navštívte ho.“ Okrem diecézneho kléru boli prítomní spišský biskup Ján Vojtaššák, predstavitelia mesta, starostovia a mnoho veriacich. Toto výročie značne posilnilo diecézu.

Malá čiastka kosti tohto svätca sa neskôr ušla aj kostolu sv.Jána Krstiteľa v obci Nová Bystrica v dnešnej Žilinskej diecéze. Stalo sa tak v roku 1900 prostredníctvom nitrianskeho biskupa Imricha Bendeho, ktorý potvrdil pravosť týchto relikvií biskupskou voskovou pečaťou. Certifikát pravosti znie: Anno 1900 die 20 mense iunio Emericus Bende Episcopus Nitriensis, consecravit hoc altare portabile, et imposuit eidem reliqias sancti Martyris Neiti.

Podobne tiež 20. septembra 1998 sa konala konsekrácia renovovaného kostola v Krompachoch, Mons. Eduardom Kojnokom, rožňavským biskupom. Vtedy boli do oltára uložené relikvie, kosti svätého Neita – celá jeho kostra je uložená v rožňavskej katedrále.

Liturgická modlitba:

Udeľ, prosíme, všemohúci Bože: aby na orodovanie blahoslaveného Neita, mučeníka tvojho, boli sme aj na tele

oslobodení od všetkých protivenstiev, aj na duši očistení od zlých myšlienok. Skrze Pána nášho.