sv-jiri01

Svätý Juraj

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska. Dňa 24.apríla sa na Slovensku slávi sviatok III.triedy sv. Juraja, mučeníka.

Svätý Juraj
mučeník
(3. stor.)

Na Slovensku slávime 24.apríla ako sviatok III.triedy.

Životopis spracovaný podľa:
http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/April/Juraj.html

http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/svaty-juraj-krestan-bojujuci-s-drakom#.VxvPX3oipOY

Liturgická modlitba:
Bože, ktorý nás obšťastňuješ zásluhami a príhovorom blahoslaveného Juraja, svojho mučeníka: udeľ milostivo, aby my, ktorí skrze neho žiadame tvoje dobrodenia, dosiahli sme ich darom tvojej milosti.

Svätý Juraj (lat. Georgius) patrí medzi starokresťanských mučeníkov, ktorých uctievanie sa rýchlo rozšírilo vo východnej i západnej Cirkvi. O jeho živote však vieme veľmi málo, lebo zachované životopisy sa skladajú z legiend bez historickej hodnoty. Jestvujú však historické dokumenty, ktoré nám umožňujú urobiť si aspoň približnú predstavu o jeho živote.

Sv. Juraj pochádzal pravdepodobne z Kapadócie (dnešné východné Turecko). Niektorí uvádzajú ako krajinu jeho pôvodu Gruzínsko, ktoré nesie aj jeho meno (Georgia). Staré životopisy hovoria, že jeho matka bola Kapadóčanka, kým otec bol Peržan. Juraj bol už od detstva vychovaný po kresťansky. Neskôr sa stal vojakom a ako taký podstúpil mučenícku smrť v Lydde (Diospolis, dnešný Lod), v Palestíne. Stalo sa to v jednom z prenasledovaní kresťanov koncom 3. storočia. Niektorí historici kladú jeho mučeníctvo do roku 303 v prenasledovaní za cisára Diokleciána.
Juraj bol pochovaný v Lydde. Jeho hrob sa skoro po jeho smrti stal cieľom pútnikov a miestom zázračných udalostí. Už v období cisára Konštantína Veľkého (zomrel r. 337) vznikla pri Jurajovom hrobe cintorínska bazilika, ktorej zvyšky sa zachovali dodnes. O “svätom a víťaznom mučeníkovi Jurajovi a jeho spoločníkoch” hovorí aj jeden grécky nápis, ktorého pôvod archeológovia kladú do roku 368.
Uctievanie sv. Juraja sa rozšírila na kresťanskom Východe už vo štvrtom a piatom storočí, a to nielen v Palestíne, Sýrii, Gruzínsku a Arménsku, ale aj v Egypte a Etiópii. Neskôr prenikla aj do iných krajín. Počnúc 6. storočím sa stretáme s úctou k sv. Jurajovi i na kresťanskom Západe: v Itálii (dnešné Taliansko), Galii (Francúzsko), Británii… V týchto a v iných krajinách vzniklo na svätcovu počesť veľa kostolov, bolo po ňom pomenovaných veľa miest a obcí a jeho meno patrilo medzi najrozšírenejšie krstné mená (tal. Giorgio, franc. Georges, angl. George, nem. Georg).
Sv. Juraja uctievali v minulosti ako svojho patróna predovšetkým kresťanskí rytieri a v novšom období skauti.

Celkovo je na Slovensku zachovaných štyridsať patrocínií zasvätených tomuto svätcovi.  Patrocíniá sú nerovnomerne rozšírené po celom území Slovenska – ako na západe, tak i na východe, nevynímajúc sever a juh. Väčšinu počtu tvoria patrocíniá založené v novoveku, v 18. a v 19. storočí. Medzi najstaršie obce s patrocíniom svätého Juraja, ktoré dodnes existujú, patrí Nitrianska Blatnica (kedysi len Jur) z 11. stor., Skalica z 12. stor., Svätý Jur pri Bratislave z r. 1209, Jur nad Hronom z prvej pol. 13. stor. a Spišská Sobota z r. 1268.

Dôležitú úlohu zohral svätý Juraj pri vývine obecných pečatí a erbov. Vo väčšine prípadov sa symbol odvodzoval od patrocínia miestneho kostola a patrón bol tak so svojimi atribútmi umiestňovaný do obrazovej časti erbu alebo pečatidla. Dodnes majú svätého Juraja v erbe alebo pečatidle napríklad Veľké Bierovce, Turčiansky Ďur, Jur nad Hronom, Podhorie pri Banskej Štiavnici, Rudník, Babina a Spišská Sobota.