sv.Kunigunda

Svätá Kunigunda Uhorská, panna-7.júla

Motu proprio Summorum Pontificum o slávení tradičnej liturgie prinieslo okrem iného aj možnosť znovu sláviť lokálne liturgické sviatky, vrátane takých, ktoré sa v tzv. riadnej forme rímskej liturgie už neslávia. V tejto rubrike si chceme pripomínať sviatky svätých, ktoré sa môžu sláviť na území Slovenska.

Sviatok: 7.júla ako sviatok 3.triedy v Spišskej diecéze

* okolo 1223 Ostrihom, Uhorsko (Maďarsko)
† 24. júl 1292 Stary Sącz, Poľsko

Význam mena: bojovníčka za svoj rod (zast. nem.)

Svätá Kunigunda nazývaná aj Kinga (lat. Cunegundis) sa narodila po roku 1223 v Ostrihome v Uhorsku  ako kráľovská dcéra Bela IV. V roku 1239 bola zasnúbená (niekde sa uvádza vydatá) za sudomersko-krakovské knieža Boleslava V. S ním a za pomoci Grzymyslavy bola vychovávaná v Sudomeri. Potom, počas vojny, boli obidvaja do roku 1243 v Uhrách. Po návrate sa stala ich sídlom Nowa Korczyna.St.Kinga2

Kinga sa najprv dohodla s manželom na dočasnej zdržanlivosti od manželského intímneho života a po uplynutí doby svoju prosbu zopakovala. Boleslav sa vraj jej návrh trvalého celibátneho života zdráhal prijať, ale nakoniec obidvaja zložili sľub do rúk krakovského biskupa. Tradícia aj martyrológium uvádzajú preto Kunigundu ako pannu. Boleslav, kvôli splneniu priania svojej mladej ženy, dostal priezvisko Hanblivý.

Ich vzájomná láska viedla k plodnej spolupráci vo verejnom a politickom živote. Kinga sa finančne podieľala na vzniku a rozvoji kláštora v Nowy Sącz, zakladala kláštory benediktínok aj cisterciánov a františkánov. Dala postaviť katedrálu v Krakove a viacej kostolov na rôznych miestach.

Po manželovej smrti bola chválená za mierové riešenie sporu s Leszkem Czarným o územie pre klarisky v Starom Sączi. Do ich kláštora vstúpila bez práva na jeho správu, 24. apríla 1289 zložila sľuby a žila v ňom ako jednoduchá rehoľnica. Prísna k sebe a láskavá k druhým vynikala ako vzor trpezlivosti. Starala sa o chorých a v pôstoch a dlhých modlitbách prežila v kláštore 12 rokov. Jej najobľúbenejšie pobožnosti boli k Božej Matke, Tajomstvo vtelenia a vykúpenia.

Oddávala sa modlitbám a žila veľmi asketickým životom až do smrti. Posledných desať mesiacov ju choroba trvale pripútala na lôžko.

Pápež Alexander VIII. ju v júni 1690 vyhlásil za blahoslavenú a pápež Klement XI. ju v roku 1715 vyhlásil za patrónku Poľska a Litvy. V roku 1999 ju pápež Ján Pavol II. svätorečil.

Jej sviatok sa slávi v Spišskej diecéze, keďže historicky (1412 -1772) bolo územie Spiša súčasťou poľského kráľovstva a časť tohto historického regiónu leží aj dnes v Poľsku.

Liturgická modlitba: Bože, ty si predišiel hojnými požehnaniami blahoslavenú Kunigundu a zachoval si ju pannou aj v manželstve: udeľ prosíme, aby sme na jej orodovanie čistotou života sa vždy pridŕžali teba a kráčajúc v jej šľapajách zaslúžili sme si šťastne dôjsť k tebe. Skrze Pána nášho.