14-Subdeacon brings gifts at offertory

Reformy 1955 a pokoncilový Veľký týždeň-10.časť

V 10.časti série článkov o reforme Veľkonočnej liturgie sa pozrieme ako ovplyvnila liturgická reforma v roku 1969 obrady Veľkej noci reformované v roku 1955.

10.časť: Reforma z roku 1955 a pokoncilový Veľký týždeň

http://www.newliturgicalmovement.org/2009/05/compendium-of-1955-holy-week-revisions_11.html

Gregory DiPippo

Reforma Svätého týždňa v roku 1955 bola prvá podstatná úprava misála svätého Pia V., ktorý bol pôvodne vydaný v roku 1570. Avšak mnohé z hlavných častí tejto reformy zostali vo všeobecnom užívaní iba štrnásť rokov a boli zanechané keď pápež Pavol VI. schválil Novus Ordo Missae v roku1969. Okrem toho, v istých aspektoch sa nový rítus vracia k praxi misála sv.Pia V. spred reforiem v roku 1955.

Čítania zo Svätého písma

Zavedením trojročného cyklu čítaní v modernom (novom) Rímskom ríte sa teraz na Kvetnú nedeľu čítajú všetky tri synoptické pašie: sv.Matúš v „A“, sv.Marek v roku „B“, a sv.Lukáš   v roku „C“. Hoci každé z nich majú voliteľnú kratšiu formu, všetky tri sa vrátili do lekcionára takmer v kompletnej podobe. V novom lekcionári chýba iba prvých trinásť veršov z pašií sv.Matúša a tiež aj prvých trinásť veršov zo sv.Lukáša. Pašie sv.Marka majú znova kompletný text.
Na vigíliu Veľkej noci, je teraz 7 proroctiev. Hoci nie je striktne povinné čítať všetky, misál obsahuje napomenutie, že samotná povaha vigílie si vyžaduje istú dĺžku a preto s výnimkou závažnej príčiny nemajú byť vynechané ( “Pre túto vigíliu, matku všetkých vigílií, je stanovených deväť čítaní, totiž sedem zo Starého zákona a dve z Nového [epištola a evanjelium], ktoré sa majú čítať všetky, vždy ak je to možné, aby tak povaha vigílie, ktorá si vyžaduje istú dĺžku, mohla byť zachovaná.” ). Zo siedmich proroctiev boli do nového lekcionára znovu zavedené tri z misála spred roka 1955: druhé (Genezis 22), piate (Izaiáš 55) a šieste (Baruch 3). Prvé (Genezis 1) a tretie (Exodus 14-15) sa nachádzajú v liturgických knihách pred i po roku 1955.

Obrady

V Novus Ordo Missae, boli mnohé z nových rituálov zavedených reformou Pia XII. odstránené. Obzvlášť na niektorých miestach, nový spôsob vyslovovania modlitieb bol zrušený. V ríte Pavla VI., ako aj v ríte sv.Pia V. (pred r.1955), modlitby a čítania počas Veľkého týždňa sa hovoria ako modlitby a čítania iných ceremónií liturgického roka- spôsobom zhodujúcim sa s typickou praxou rítu.

Kvetná nedeľa sa slávi iba v jednej farbe- červenej. Používanie pluviálu pri požehnávaní ratolestí je dobrovoľné. Ak ho kňaz použije, na začiatku omše si ho jednoducho iba vyzlečie. Na začiatku ceremónie veriaci držia ratolesti v rukách, vyhýbajúc sa tak logistickým ťažkostiam so stolíkom v strede sanktuária. Zahalenie krížov v období Umučenia je v novom ríte dobrovoľné. Ale ak sa robí, misál už neobsahuje výnimku pre procesiový kríž Kvetnej nedele.  Modlitba pridaná na koniec procesie v roku 1955 bola z nového misála úplne odstránená. Ako už bolo poznamenané vyššie, takmer všetky verše pašií od sv.Matúša odstránené v roku 1955 boli znovu vrátené do nového lekcionára.

Na Zelený štvrtok sa Agnus Dei hovorí ako zvyčajne. Prax zavedená v roku 1955, spievanie “miserere nobis” namiesto “dona nobis pacem” ako tretia invokácia, bolo zrušené.

V ríte Veľkého piatku má celebrant oblečený ornát po celý obrad- obnovujúc dôležitý znak väzby medzi omšou a obetnou smrťou Krista na Kríži. Celý rítus sa slávi v červených rúchach, vynechané sú tak tri kompletné prezliekania rúch zavedené reformou 1955. Jediná modlitba omše katechumenov ako aj slávnostné prosby sa hovoria zvyčajným spôsobom misálu 1969. Na konci obradu sa modlitby vrátili k poriadku, ktorý sa oveľa viac podobá omši: s jednou postkomúniou a požehnaním ľudu, ako je to pri iných omšiach.

Na Bielu sobotu misál 1969 explicitne predpisuje, že paškálna svieca má byť umiestnená na “candelabrum magnum” keď je prinesená do kostola, obnovujúc tak jeden z najdôležitejších symbolov starého rítu. Nevyžaduje sa už viac umiestniť ju do stredu sanktuária. Zo zakončenia spevu Exsultet boli úplne odstránené modlitby za pápeža, biskupa a prítomné zhromaždenie, ako aj modlitba za vládu, pridaná v roku 1955.  Ako už bolo skôr spomínané, proroctvá vigílie boli obnovené do podoby bližšej tej z misálu sv.Pia V. Čítajúci ich už viac nečítajú obrátení chrbtom k celebrantovi. Z ôsmich modlitieb odstránených z misála v roku 1955 bolo sedem vrátených naspäť. Okrem toho, dve z proroctiev zostávajúcich v ríte 1955 boli zrušené rítom 1969, spolu s modlitbami, ktoré po nich nasledujú. Všetky modlitby sa hovoria spôsobom bežným pre  misál 1969.

Všetky krstné obrady, vrátane požehnania prameňa, boli posunuté na miesto po evanjeliu, podľa praxe typickej pre  misál 1969. Incenzácia paškálnej sviece hneď pred obnovou krstných sľubov bola zrušená. Na konci omše, laudy vymyslené v roku 1955 takmer na konci vigílie boli odstránené a táto hodinka bola obnovená v breviári na ráno Veľkonočnej nedele.
Copyright (C) Gregory DiPippo, 2009