Požehnanie nového hrozna na sviatok Premenenia Pána 6.augusta

Rímsky kalendár má veľa malých pokladov, ktoré nám pripomínajú ako sú naša viera a kalendár Cirkvi, rytmus časného a duchovného života integrované do našich ročných období.

Toto je čas roka, kedy sú požehnané prvé strapce hrozna. Spolu s Premenením nášho Pána, požehnanie hrozna – eschatologický symbol – ukazuje, že Svätá Cirkev sa nachádza už v konečných časoch, hoci stále čakáme na ich uskutočnenie.11_08_06_grape

Tu je text požehnanie hrozna z Rímskeho rituála:

V.Naša pomoc v mene Pánovom.
R. Kto stvoril nebo a zem.
V. Pán s vami.
R. I duchom tvojím.

Modlime sa.

Požehnaj †, Pane, toto nové ovocie vínneho kmeňa,
ktoré si priviedol k zrelosti nebeskou rosou, hojným dažďom a krásnym i tichým počasím,
aby sme ho s vďakou prijali a požívali v mene nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého,
Boh po všetky veky vekov.
R. Amen.

(A strapce sú pokropené svätenou vodou.)

Bol som potešený odkazom na “rosičku nebarore caeli “. Môžete si spomenúť na kontroverzie ohľadom “rosy”,  v čase keď sa pripravoval nový liturgický preklad do angličtiny ICEL 2011.

Pestovanie určitých druhov hrozna si vyžaduje osobitné podmienky.

Na rozdiel od výhod rosy chválených v modlitbe požehnania, rosa nie je vždy dobrá pre hrozno. Rosa pomáha plesni usadiť sa u niektorých druhov viniča. Niektoré plesne sú vítané, ako v prípade “ušľachtilej plesne” pri veľmi neskorom zbere, ktorá produkuje víno úžasnej sladkosti a hĺbky. Tiež je dôležité zbierať hrozno po rozptýlení rosy. Určite však vzývanie rosy v modlitbe odkazuje na nevyhnutnú potrebu vlhkosti, ktorú strapce potrebujú pre správny rozvoj. A samozrejme, rosa je biblickým obrazom zostúpenia Boha s milosťami.

Príchod a účinky Ducha Svätého v Písme aj u cirkevných otcoch, sú často opísané nie ohňovými zobrazeniami, ale skôr obrazmi vody a práve rosou.

Po prvé, rosa môže prichádzať zhora ako dážď. Po druhé, ros je rosa, ktorá sa tvorí takmer nepatrne. V prvom prípade preteká dážď cez vec a umýva ju. Rosa pomaly vlhne. V obidvoch prípadoch dochádza k prenikavému navlhnutiu. Suchá pôda sa otvára pre sadenie. Semená klíčia a pučia.

Výraz ros Spiritus (rosa Ducha) v 2. eucharistickej modlitbe môže znamenať čistenie i navlhčenie.

Naša katolícka náuka o posväcovaní nás učí, že pri krste je človek ospravedlnený a posvätený umývaním / prebývaním Ducha Svätého. Toto posvätenie sa môže prehlbovať v priebehu života. Prichádza náhle. Prichádza postupne.

V Písme žalmista spieva o “Kráľovi spravodlivosti”. “Nech je ako dážď (vo Vulgáte ros), ktorý padá na spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje!” (Ž 72, 6). V Piesni piesní počujeme: “Otvor mi, sestra moja, priateľka moja, holubička moja, moja čistá. Namoklo rosou moje temeno, nočnými kropajami moje kučery. Vyzliekla som si už odev, budem si ho znova obliekať? Už som si nohy umyla, mám si ich zas vari zamazať?. “(Pies 5: 2-3). Sv. Augustín (+430) videl v milujúcom a milovanej obraz Krista, volajúceho svoju služobnicu Cirkev do služby. Od Izaiáša máme obraz, ktorý prišiel do liturgie latinskej cirkvi, menovite: ” Rorate caeli desuper … Roste (rorate ), Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa, zem, nech urodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť: Ja, Pán, som ju stvoril “(Iz 45: 8 Vulgáta- introit 4. adventnej nedele).

Cirkevní otcovia urobili veľa z rosy prostredníctvom alegorickej techniky interpretácie.

Origenes (+254), prostredníctvom Rufínovho prekladu Homílie o Knihe sudcov (8,5) hovorí: “Ale aj my, ak len ponúkneme nohy, Pán Ježiš je pripravený umyť nohy našej duše a očistiť ich nebeským umývaním (rore caelesti), milosťou Ducha Svätého, slovom posvätnej náuky.” Svätý Ambróz z Milána (+397), ktorý sa ako východisko opieral o Origenove spisy vo svojej práci o Duchu Svätom napísal: “Sväté písma nám sľubovalo tento dážď (pluvia) celého sveta, ktorý napájal zemeguľu pred príchodom Pána, v padajúcej rose božského Ducha (Spiritus rore divini )” (De Spiritu sancto 1.8).

11_08_06_dove_grapes_priscilla_01Zobrazenie hrozna je tiež biblické. Bezprostredným spojením je pre katolíkov Eucharistia. Strapce hrozna však symbolizujú konečné časy. Majú eschatologický význam. V Zjavení 14: 19-20 máme obraz konečných časov a súdu, keď sú viniče hnevu lisované v lisovni:

A anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv až po uzdy koní na tísícšesťsto stadií.

Samozrejme, obraz strapcov hrozna je tiež šťastný … samozrejme. Zo starovekej Rímskej cirkvi sa hrozná nachádzajú v rezbách v katakombách a na sarkofágových reliéfoch. Strapce zrelého hrozna sú symboly ukončenia, že sezóna nakoniec priviedla veci k uskutočneniu. Hrozno nám pripomína, že Kristus je vinič, odkiaľ všetok náš život a nádej preteká k nám, jeho vetvám a úponkám.

 

V starých zobrazeniach niekedy vidíme zber hrozna, čo znamená šťastné ukončenie života. Napríklad reliéf slávneho sarkofágu zo 4. storočia s Dobrým pastierom z katakomb Praetextatus, ktorý ukazuje úrodu. V katakombách v Priscille sa nachádza rezba holubice jediacej hrozno zo 4. storočia, pričom holubica je symbolom kresťanskej duše a hrozno je šťastné dosiahnutie cieľa plnosti v pravom čase, na nebesiach.11_08_06_good_shepherd_praetextatus_01

Pamätajte si, že vyššie uvedený odkaz na holubice z Piesne piesní? Všetko spolu zapadá. Pre väčší pohľad na tento sarkofág, kliknite na link v pôvodnom článku.

Hrozno nám pripomína, že budeme poznaní z ovocia, ktoré obaja budeme prinášať a vytvárať v prospech druhých.

Hrozno nám pripomína, že pre ostatných by sme nemali byť kyslým hroznom.

Hrozno nám pripomína, že ak nežijeme dobre naše povolanie dobre ako Pánove vetvy, potom hrozno môže byť hnevom, hoci milosrdenstvo a odpustenie je to, čo Pán ponúka tým, ktorí padajú.

Takže zadovážte si hrozno a nechajte ho požehnať, ak môžete.

Keď ho budete jesť, zvážte:

  • Aký dobrý bol Boh, aj keď niektoré strapce hrozna sú trpké;
  • Či sa cez rosu Božích milostí a svetlo, ktoré On svieti na vás, rozvíjate dobre smerom k vlastnej večnej spáse;
  • Či produkujete ovocie v prospech druhých, snáď sladké ovocie a nie trpké.

Pôvodný článok: http://wdtprs.com/blog/2017/08/just-too-cool-sunday-feast-of-the-transfiguration-special-blessing-of-grapes/