Požehnanie bylín a kvetov na sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Publikujeme článok o požehnaní bylín a kvetov na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, keďže táto svätenina je používaná aj na Slovensku.

Pôvodný článok prebratý a upravený podľa:

http://www.newliturgicalmovement.org/2015/08/the-blessing-of-herbs-on-feast-of.html

Gregory DiPippo

Podľa starodávnej tradície, ktorú (okrem iných) spomína aj svätý Ján Damascénsky v 8.storočí, keď nadišiel čas konca pozemského života Panny Márie, všetci apoštoli vtedy roztratení po celej zemi ohlasovaním evanjelia, boli zrazu zázračne prenesení do Jeruzalema v okamihu Máriinej smrti. Svätý Tomáš však chýbal, podobne ako pri Pánovom Vzkriesení. Keď Panna Mária zomrela, jej telo uložili do hrobu v Getsemanskej záhrade, mimo mesta. O tri dni neskôr, keď Tomáš prišiel do Jeruzalema chcel si ho uctiť. Apoštoli prišli spoločne k hrobu, ale keď ho otvorili, zistili, že telo tam už nebolo. Vychádzala odtiaľ sladká vôňa, ktorá to potvrdzovala (ako píše Damascénsky):“ Ktorému sa kedysi zapáčilo vziať si telo z Panny Márie a stať sa človekom a narodiť sa (z nej)…a ktorý po pôrode zachoval jej panenstvo neporušené, zapáčilo sa mu tiež, po Jej odchode uctiť si Jej nepoškvrnené telo… prenesením (do neba) pred osobným a konečným vzkriesením.“  

Oltárny obraz Oddiovcov od Rafaela Sanziho
Oltárny obraz Oddiovcov od Rafaela Sanzia, namaľovaný medzi rokmi 1502-3, kedy mal autor iba 19 rokov, dnes uchovávaný v Obrazovej galérii Vatikánskych múzeí. Navrchu: Panna korunovaná Kristom a obklopená anjelmi, z ktorých štyria hrajú na hudobných nástrojoch. Dolu: apoštoli sú zhromaždení okolo Jej hrobu pričom niektorí z nich hľadia nahor a počúvajú hudbu. Svätý Tomáš je uprostred skupiny s hlavou nachýlenou dozadu a drží v rukách opasok od Panny Márie. Túto relikviu teraz podľa tradície uchovávajú v katedrále v Prato v Taliansku (odkaz na článok je v pôvodnom linku). Máriin hrob je naplnený kvetmi vyrastajúcimi z kameňa. Samotný Rafael je zobrazený úplne napravo ako jeden z apoštolov, oblečený v čiernom a hľadiaci priamo na diváka.

Podľa inej verzie tejto legendy uverilo zvyšných jedenásť apoštolov v Nanebovzatie pretože počuli znieť anjelskú hudbu vo vzduchu nad hrobom v deň pohrebu a po tri nasledujúce dni. Svätý Tomáš prišiel až keď hudba už nehrala a odmietol im uveriť až kým sa neotvoril hrob a potvrdila sa neprítomnosť tela. Podľa ďalšej verzie Tomáš už vedel a uveril v Nanebovzatie ešte pred príchodom do Jeruzalema a priviedol ostatných k hrobu, aby im ukázal, že telo Panny zmizlo, a vtedy všetci spolu počuli znieť hudbu. Ďalší dodatok k príbehu hovorí, že z kamenného sarkofágu, v ktorom bola Panna uložená vyrastali kvety a boli zdrojom sladkej vône vychádzajúcej z hrobu, potvrdzujúc tak vieru apoštolov v Nanebovzatie.

Mozaikové sklenené okno v katedrále v Siene od Duccio di Buoninsegna, 1288

Mozaikové sklenené okno v katedrále v Siene od Duccio di Buoninsegna, 1288. Stredné panely zobrazujú smrť Panny (dolu), Nanebovzatie (v strede) a Korunováciu (hore). Rohy ukazujú Štyroch evanjelistov, stredné panely naľavo a napravo svätých patrónov mesta.

Z úcty k tejto poslednej časti príbehu ustanovila Cirkev  zvyk požehnávania divých bylín a kvetov na sviatok Nanebovzatia. Požehnanie vzniklo v Nemecku a prvýkrát sa spomína v 10.storočí. V rôznych verziách sa uvádza v mnohých liturgických knihách, ktoré obsahujú požehnania tohto druhu. V Rímskom rituáli pápeža Pavla V.z roku 1614 obsahuje tento obrad žalm, verzikulá, responzóriá, tri modlitby, po ktorých sú kvety pokropené svätenou vodou. Požehnanie sa má uskutočniť pred hlavnou omšou toho dňa.

Pri žehnaní kvetov a bylín Cirkev prosí, aby boli skrze modlitbu Cirkvi na rozmnoženie milosti v dušiach a na telesný úžitok tým, ktorí tieto kvety použijú pre svoje zdravie.

Uvádzame tu slovenský preklad rímskeho i slovenského rituálu. Latinský text sa nachádza v Rituáli medzi požehnaniami vyhradenými nie biskupovi, krátko za nedeľným požehnaním svätenej vody a Asperges. Odkazy na tieto texty sú uvedené v pôvodnom článku. Celý text rituálu v latinsko-slovenskej verzii je v rubrike Dôležité dokumenty.

V.Naša pomoc v mene Pánovom.
R.Ktorý stvoril nebo i zem.
V.Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.

Žalm 64 sa recituje celý

V. Pán dá svoje požehnanie
R. A naša zem vydá svoje plody. (Ž 84)
V. Vrchy zvlažuješ z tvojich výšin.
R.  Zem sa nasýti z tvojich dažďov.
V.  Trávu dávaš zveri.
R.  A rastliny na úžitok človeku.
V. A nechávaš klíčiť pšenicu zo zeme.
R.  A víno na potešenie srdca človeka.
V. Olej pre lesk tváre človeka.
R. A chlieb na posilnenie srdca.
V. Slovo Pána má silu uzdravovať.
R. A zachrániť ich pred zánikom.
V. Pane, vypočuj moju modlitbu.
R. A moje volanie nech príde ku tebe.
V. Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.

Modlime sa.Všemohúci, večný Bože, Ty si skrze svoje Slovo stvoril z ničoho nebo, zem, more, viditeľné i neviditeľné a skrášlil si zem rastlinami a stromami, na úžitok človeka i zvierat; ktorý si  vo svojej nevýslovnej dobrote  určil každému druhu prinášať ovocie nielen na pokrm živých stvorení, ale aj pre uzdravenie chorých tiel. Srdcom i slovom ťa prosíme, aby si  vo svojej dobrote požehnal tieto rozličné byliny a plody, a tak k ich prirodzenej moci pridal milosť tvojho požehnania.  Nech odoženú choroby a protivenstvá od ľudí a zvierat, ktoré nich budú užívať v tvojom mene. Skrze nášho Pána Ježiša Krista Tvojho Syna, ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
R. Amen

Modlime sa.Bože, ktorý si skrze Tvojho služobníka Mojžiša prikázal synom Izraela, aby priniesli kňazom na požehnanie nové plody obilia a aj najkrajšie plody sadov a tešili sa pred tebou: vzhliadni milostivo na naše prosby a udeľ hojné požehnanie na nás a na tieto plody a byliny každého druhu, ktoré ti s vďačnosťou prinášame a v tento sviatok ich v Tvojom mene  požehnávame. Daj, aby ľudia, dobytok, stáda i zver našli v nich pomoc proti chorobe, nákaze, vredom, zraneniam, prekliatiam, proti hadiemu jedu alebo iných jedovatých stvorení. Nech sú tieto požehnané predmety ochranou proti   diabolským výsmechom, úkladom a klamstvám kedykoľvek  sú predložené, prinesené alebo inak použité. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, ktorej Nanebovzatie dnes slávime, nech my všetci obdarení bohatstvom dobrých skutkov zaslúžime  si byť vzatí  do neba. Skrze nášho Pána.
R. Amen.

Modlime sa.Bože, ktorý si koreň Jesseho, Matku Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista v dnešný deň prijal do nebeských výšin, aby si skrze jej modlitby a ochranu mohol zjednotiť našu smrteľnú podobu s plodom jej života, tvojím Synom; pokorne ťa prosíme, pomôž nám  užívať tieto plody zeme na naše dočasné a trvalé blaho, sprevádzaní mocou Tvojho Syna a na  príhovor Jeho preslávnej Matky. Skrze tohože Krista, nášho Pána.
R. Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha Otca, Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na tieto stvorenia a zostane navždy.
R.Amen.
Potom kňaz pokropí byliny svätenou vodou a okiadza kadidlo. 

Požehnanie podľa rituálu platného pre Slovensko (1937)

V.Naša pomoc v mene Pánovom.
R.Ktorý stvoril nebo i zem.
V.Pán s vami.
R. I s duchom tvojím.

Modlime sa: Požehnaj   Pane, tieto zeliny a kvety, ktoré nám dáva tvoja štedrosť k potešeniu, aby na  vzývanie tvojho svätého mena boli  prospešné ľudskému pokoleniu a aby k dobru a šťastiu tela i duše slúžili tým, ktorí ich budú mať pri sebe. Skrze Pána nášho. R. Amen.

Modlime sa: Pane Bože, budď milostivý svojím služobníkom a služobniciam, ktorí ti verne slúžia a v nebeské dary  dúfajú; požehnaj   tieto kvety a zeliny, aby nám slúžili k zdraviu duše i tela. Skrze toho, ktorý nás na kríži vykúpila spasil, Ježiša Krisdta, Syna Tvojho, ktorý s Tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.