Odpustková modlitba pred Ukrižovaným

EN EGO, o bone et dulcíssime Jesu, ante conspéctum tuum génibus me provólvo, ac máximo ánimi ardóre te oro atque obtéstor, ut meum in cor vívidos fídei, spei et caritátis sensus, atque veram peccatórum meórum paeniténtiam, éaque emendándi firmíssimam voluntátem velis imprímere; dum magno ánimi afféctu et dolóre tua quinque vúlnera mecum ipse consídero ac mente contémplor, illud prae óculis habens, quod jam in ore ponébat tuo David Prophéta de te, o bone Jesu: Fodérunt manus meas et pedes meos: dinumeravérunt ómnia ossa mea. Amen.

HĽA, pred pohľadom Tvojím, ó dobrý a najsladší Ježišu, na kolená padám a s najväčšou vrúcnosťou duše prosím Teba a žiadam: ráč do môjho srdca vložiť živý cit viery, nádeje a lásky, pravú ľútosť nad hriechmi mojimi, ako aj čím najsilnejšiu vôľu polepšiť sa, najmä teraz, keď s hlbokou sústrasťou a bolesťou o piatich ranách Tvojich uvažujem a rozjímam, majúc pred očami to, čo si už ústami proroka Dávida povedal o sebe, ó dobrý Ježišu: „Prebodli ruky moje a nohy moje, a spočítali všetky kosti moje.“ Amen.