Máj-mesiac zasvätený Panne Márii

Mesiac máj je podľa tradície zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii. Na povzbudenie a rozšírenie mariánskej úcty uverejňujeme úryvok z encykliky pápeža Pavla VI. Mense Maio.Úryvok z encykliky Mense Maio

zo dňa 29. apríla 1965

Ctihodní bratia,

keď nadchádza mesiac máj, ktorý zbožnosť veriacich zasvätila presvätej Márii,raduje sa náš duch pri pomyslení na dojímavý obraz viery a lásky, ktorá sa bude onedlho vo všetkých častiach sveta venovať pocte Kráľovnej nebies. Veď je to mesiac, keď v chrámoch i medzi stenami príbytkov stúpa k Márii zo sŕdc kresťanov najvrúcnejšia a najnežnejšia pocta ich modlitieb a ich úcty. A je to aj mesiac, ked’ nám prichádzajú od jej trónu najväčšie a najhojnejšie dary Božieho milosrdenstva.

Je nám teda veľkou radosťou a útechou táto nábožná zvyklosť mesiaca mája, taká čestná pre Pannu a taká bohatá na duchovné plody pre kresťansky ľud. Ved’ Mária je predsa vždy cestou, ktorá vedie ku Kristovi. Každé stretnutie s ňou musí znamenať stretnutie so samým Kristom. A čo iného znamená, že sa trvalo uchyľujeme k Márii, než to, že v jej náručí, v nej a skrze ňu a s ňou hľadáme Krista, nášho Spasiteľa, ku ktorému majú ľudia v ťažkostiach a nebezpečenstvách tohto sveta povinnosť a ku ktorému ustavične cítia potrebu obracať sa ako do záchranného prístavu a ako k nadprirodzenému zdroju života? Práve preto, že mesiac máj prináša túto mocnú výzvu k usilovnejšej a dôvernejšej modlitbe, a pretože v tomto mesiaci naše prosby nachádzajú ľahší prístup k milosrdnému srdcu Panny, bolo obľúbeným zvykom našich predchodcov určiť tento mesiac, zasvätený Márii, k tomu, aby sa kresťansky ľud povzbudzoval k verejným modlitbám, vždy ked’ to vyžadovali potreby Cirkvi, alebo ked’ doliehalo na svet nejaké hrozivé nebezpečenstvo. A aj my, ctihodní bratia, cítime tohto roku potrebu obrátiť sa s podobnou výzvou k celému katolíckemu svetu. Ved’, ak uvážime terajšie potreby Cirkvi a podmienky, v akých sa ocitá svetový mier, máme vážne dôvody veriť, že doba je obzvlášť ťažká a viac ako hockedy inokedy vyžaduje obrátiť sa k celému kresťanskému ľudu a vyzvať ho na spoločné modlitby.