Liturgické poznámky-Turíce

Prinášame poznámky k liturgii počas Svätodušného obdobia.

1.Malé litánie možno spievať v procesii alebo v kostole pred omšou tri dni pred sviatkom Nanebovstúpenia.

2. Keď sa spievajú malé litánie, nasleduje po nich prosebná omša. Pri tejto votívnej omši II.triedy, kňaz používa fialovú farbu. Vynecháva sa glória aj krédo a prefácia je veľkonočná. Omša začína incenzáciou a introitom, vynechávajú sa stupňové modlitby. Ak sa nepoužíva prosebná omša, nie je z nej ani spomienka.

3. Na konci evanjelia na sviatok Nanebovstúpenia sa zhasne paškálna svieca a po omši sa vezme zo sanktuária.

4. Na feriálne dni medzi Nanebovstúpením a Turícami  vlastná omša sa berie zo sviatku Nanebovstúpenia, vynechávajúc krédo a vlastné Communicantes.

5. Omša Turíčnej vigílie (rovnako ako aj Veľkonočnej) má sa správne sláviť po None neskoro popoludní alebo večer, a spĺňa nedeľnú povinnosť ak sa slávi v tento vhodný čas. Rubriky tiež povoľujú anticipovať vigilnú omšu ráno (okrem konventuálnych omší). Farba dňa na liturgiu hodín až do omše je biela, farba na omšu je červená.

6. Počas spevu verša Veni Sancte Spiritus na Turíce a počas oktávy sa kľačí.
Plnomocné odpustky možnou získať verejným recitovaním alebo spevom Veni Creator na Turíčnu nedeľu.