Liturgické poznámky počas Veľkého pôstu 2016

Prečítajte si niekoľko poznámok k špecifikám tradičnej liturgie počas Veľkého pôstu.

1. Popolcová streda – 10. február: pred hlavnou Sv. Omšou sa koná požehnanie a udeľovanie popolca z ratolestí požehnaných minulý rok, ako je to popísané v misáli. Tam, kde okrem celebranta nie je žiadny iný kňaz, si po požehnaní popola celebrant obrátený k oltáru udelí popolec na hlavu v tvare kríža, pričom nič pri tom nehovorí. Svätá Omša, ktorá nasleduje po požehnaní popolca, začína introitom, stupňové modlitby i modlitba Aufer a nobis a Oramus te, Domine sa vynechávajú. Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitých pokrmov.

2. Feriálne dni pôstu sú III. triedy a majú prednosť pred sviatkami III. triedy.

3. Spomienky z férie sú privilegované a musia sa vykonať na sviatky (I. a II. triedy) vo všetkých Sv. Omšiach, rovnako ako aj na chvály (laudes) a vešpery.

4. V nedele a feriálne dni počas celého obdobia pôstu sa zakazuje zdobiť oltáre kvetmi a organ sa používa len na udržanie a doprevádzanie spevu.

5. Na štvrtú pôstnu (nedeľa Lætare) majú prednosť rúcha ružovej farby, hoci možno použiť aj fialové rúcha. Rovnako sú povolené kvety aj organ.

6. Votívne Sv. Omše IV. triedy ako aj Omše za zosnulých IV. triedy nie sú povolené vo feriálne dni počas pôstu.

7. V kostoloch, kde je zvykom stáť počas modlitby dňa (kolekta) a po svätom prijímaní (postkomúnia), by veriaci mali počas týchto modlitieb v pôstnom období a počas Veľkého týždňa kľačať (avšak nie v nedele ani na sviatky).

8. V každý piatok počas pôstu môžu veriaci získať plnomocné odpustky, keď sa po sv. prijímaní pomodlia „modlitbu pred obrazom Ukrižovaného“ („En Ego, o bone et dulcíssime)

(spracované podľa http://sightofangels.blogspot.com/2009/02/notes-lent.html)