Eucharistické Srdce

Eucharistické Srdce Ježišovo

Je iba minimálny rozdiel medzi zbožnosťou k Eucharistickému Srdcu Ježišovmu a tou, ktorou si Cirkev ctí Najsvätejšie Srdce Ježišovo. S úctou Cirkev slávi tento symbol nekonečnej lásky, s ktorou nám Kristus dal sviatosť Eucharistie, aby s nami zostal až do skončenia časov. Z tohto dôvodu sa špeciálnym spôsobom preukazuje láska Kristova.

Pápež Benedikt XV. dňa 9.novembra 1921 ustanovil, aby sa sviatok Eucharistického Srdca Ježišovho slávil vo štvrtok v oktáve Najsvätejšieho Srdca s vlastnou omšou a ofíciom v diecézach a na miestach kde o to požiadajú. Tento sviatok sa kedysi slávil aj na Slovensku. Rovnako sa na niektorých miestach slávi aj dnes, najmä  u redemptoristov, ktorí ho majú vo vlastnom liturgickom kalendári. Pri ustanovení sviatku pápež Benedikt XV. napísal:

Hlavným dôvodom pre tento sviatok je pripomínať si lásku nášho Pána Ježiša Krista v tajomstve Eucharistie. Týmto prostriedkom si Cirkev želá čoraz viac podnecovať veriacich, aby pristupovali k tomuto svätému tajomstvu s dôverou. A tiež si Cirkev želá zapáliť ch srdcia s tou božskou láskou, ktorá strávila Božské Srdce Ježišovo keď v Jeho nekonečnej láske ustanovil Najsvätejšiu Eucharistiu. V ňom Božské Srdce chráni a miluje veriacich keď s nimi žije keď aj oni žijú a ostávajú v ňom. Lebo vo sviatosti Najsvätejšej Eucharistie nám sa obetuje a ponúka sa nám ako obeť, spoločník, pokrm, občerstvenie a prísľub budúcej slávy.  

Bol to však pápež Lev XIII. kto už skoršie ustanovil arcikonfraternitu Eucharistického Srdca pri kostole sv.Joachima v Ríme. Benedikt XV. schválil pobožnosť k Srdcu Ježišovmu, ktorý nám dáva Eucharistiu. A nakoniec Pius XII. v encyklike Haurietes aquas povzbudil k úcte týmito slovami: „ Bude pre nás náročné naplno oceniť lásku, ktorá inšpirovala Krista, aby sa nám dal za pokrm našich duší, ak nebudeme praktizovať špeciálnu úctu k Eucharistickému Srdcu Ježišovmu“.Eucharistické Srdce

Až do skončenia sveta

Obdivuhodné tajomstvo Eucharistie zhŕňa, obsahuje a nám ohlasuje celé tajomstvo Krista: Jeho vtelenie, život, umučenie, smrť, vzkriesenie a nanebovstúpenie a vyliatie Ducha Svätého. Ak hľadáš otvorený bok osláveného Krista, nájdeš ho v Eucharistii. Ak hľadáš prebodnuté srdce Krista horiace láskou k Otcovi a milosrdenstvom k hriešnikom, nájdeš ho v Eucharistii. Omšový spev komúnie pre tento sviatok by sa mal opakovať a ceniť. Je zároveň prísľubom i pozvaním: „Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28:20).

Liturgická modlitba:

Pane, Ježišu Kriste, ktorý si ustanovil Oltárnu sviatosť, aby si mohol vyliať všetko bohatstvo svojej lásky k ľuďom: prosíme Ťa, dožič nám, aby sme mohli najláskavejšie Srdce Tvoje milovať a túto tak veľkú Sviatosť vždy hojne prijímať. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.